Privacy Statement - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dimass Group BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door het doorvoeren en borgen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Binnen Dimass Group BV wordt gewerkt met persoonsgegevens van consumenten, medewerkers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verkregen via geautomatiseerde systemen (websites, CRM systemen) van klanten ten behoeve van het uitvoeren van de diensten die wij aan onze klanten leveren.

Dimass Group BV neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in haar Privacybeleid, waarvan dit Privacy Statement een verkorte weergave is.
Wij hebben zowel organisatorische als software technische maatregelen, met name beveiligingsmaatregelen, genomen om persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgesteld, te verwerken. Dit houdt onder andere in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dimass Group BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
     

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Dimass Group BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van een bestelling
  • U te schriftelijk, telefonisch of per e-mail te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of omdat u hierom verzocht heeft
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten voor of bij u (af) te leveren

Dimass Group BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens bij betrokken is.
 

Persoonsgegevens bewaren

Dimass Group BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, maximaal conform de fiscale bewaarplicht.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dimass Group BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met onze relaties/partners of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dimass Group BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dimass Group BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@dimass.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dimass Group BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Beveiliging persoonsgegevens

Dimass Group BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dimass Group BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. SPF gebruiken wij om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. DNSSEC is actief voor dimass.nl en alle subdomeinen en het hieraan gekoppelde IP-adres wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2018.


Contactgegevens:
Dimass Group BV
Roermondseweg 28
6081 NV Haelen
privacy@dimass.nl
Tel: 085-5808888

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.